ផលិតផលការពារជំងឺរាតត្បាត

របាំង, សម្លៀកបំពាក់ឯកោ, ឈុតការពារ